THE GALLERY

   

                                                        

                            

                                                          Chrystal Spirit Bear                                              Dudley                                      

                                                               Chrystal Spirit Bear15 Inches                                                                  Dudley 10 Inches                                                                                                                                     

                                                                                 £150                                                                                                   £75

                                                                           Now £80                                                                                           Now £55                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

 

                                                          Bradley2                                                           Dickon                                                                                                                                                      

                                                                      Bradley 11 Inches                                                                                             Dickon  10 Inches

                                                                                     £70                                                                                                               £85                                                                                                                   

                                                                            Now £45                                                                                                       Now £60                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                  Cowslip                                                                          Li Mei

                                                                     Cowslip Rabbit 8 Inches                                                                              Li Mei Plum 71/2 Inches

                                                                                     £70                                                                                                             £65

                                                                           Now £45                                                                                                          Now £45                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                            Toby                                                                        Evie                    

                                                                    Toby 7 Inches                                                                                                  Evie 61/2 Inches

                                                                             £60                                                                                                                  £60 

                                                                      Now £40                                                                                                        Now £45

                                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                

                                                             Finn                                                                     Tommy

                                                                        Finn 7 Inches                                                                                       Tommy 12 Inches

                                                                             £65                                                                                                            £85

                                                                    Now £50                                                                                                       Now £65                                 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                           Griswald                                                                      Zak                                      

                                                                  Griswald 8 Inches                                                                                              Zak 6 1/2 Inches

                                                                          £68                                                                                                                      £60                                                                                                                                                                                                 Now £50                                                                                                       Now £45

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                     Daniel                                  Crispin                              Jackson                           

                                                 Daniel 9 Inches                                                            Crispin 9 Inches                                                           Jackson 9 Inches

                                                         £85                                                                                    £85                                                                                  £85

                                                 Now £60                                                                          Now £60                                                                          Now £60                                   

                                        Bianca2                                               Sandy                                         Coco3                                                                                                                    Bianca 11 Inches                                                                  Sandy 12 Inches                                                      Coco 7 Inches

                                                              £95                                                                                    £90                                                                          £60

                                                       Now £80                                                                            Now£65                                                                    Now £45

 

                                       Alfie                                                  KoKo                                Bubbles                                                                     

                                               Alfie 7 Inches                                                                           KoKo 9 Inches                                                          Bubbles 9 Inches

                                                    £55                                                                                             £65                                                                                £65

                                               Now £45                                                                                   Now £45                                                                      Now £45

 

                                                                                Little Joe                                          Tammy

                                                                                     Little Joe 9 Inches                                                             Tammy 8 Inches

                                                                                                £65                                                                                  £50

                                                                                          Now £50                                                                       Now £40

                                                                                    

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                     

                                                                                                

                                                    

                                                                                           

                                                                                  

                                                             

                                                                                                                        

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                All my Bears are sent special delivery Next Day UK Only.                                 

                                                                                                    All Oversea and Non UK Please Contact Me for Extra Cost of Shipping